• Levertijd met opdruk < 8 dagen
  • Uitstekende kwaliteit
  • Advies op maat
  • Achteraf betalen
0
Ma - Vrij tot 18:00
0344 - 640 200

Algemeen
Bij het plaatsen van uw bestelling, verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Paraplubedrukken.nl Relatiegeschenken B.V. (hierna afgekort als Paraplubedrukken.nl) waar Paraplubedrukken.nl onderdeel van is. Paraplubedrukken.nl houdt zichzelf het recht voor om leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Indien u artikelen ontvangt die u niet besteld heeft, dient u Paraplubedrukken.nl daarvan op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van vermelde gegevens dienen tevens direct te worden gemeld.

Aanbiedingen en totstandkoming van Overeenkomsten
Een aanbieding of prijsopgave van Paraplubedrukken.nl bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door opdrachtgever. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Paraplubedrukken.nl een order van opdrachtgever, schriftelijk aanvaardt of door Paraplubedrukken.nl uitvoering aan een order wordt gegeven, tenzij opdrachtgever met andere middelen bewijst dat Paraplubedrukken.nl de order van opdrachtgever onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Indien Paraplubedrukken.nl op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal opdrachtgever Paraplubedrukken.nl daarvoor betalen conform de bij Paraplubedrukken.nl geldende tarieven.

Prijzen
Alle prijzen van Paraplubedrukken.nl zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders wordt vermeld. 

Instelkosten
De instelkosten bedragen €33,50 per besteld artikel, per drukkleur en per tekst, tenzij anders vermeld. Excl. BTW.

Levering
Franco bezorgd op 1 adres begane grond in Nederland. Voor onbedrukte orders met een goederenbedrag beneden €200,- berekenen wij €17,50 behandelingskosten. Bij diverse artikelen is het helaas niet mogelijk om de gewenste aantallen te leveren. 10% meer- of minderlevering is hier toegestaan.

Kosten monsterverzendingen
Wij sturen u gratis een sample tot een goederenbedrag van € 5,-. Mocht het goederenbedrag hoger zijn dan € 5,- dan nemen wij eerst contact met u op. Deze kosten kunnen in overleg gecrediteerd worden wanneer wij uw bestelling mogen ontvangen. U hoeft het sample niet te retourneren.

Prijsgarantie
Paraplubedrukken.nl garandeert dat prijzen binnen de looptijd van catalogi of folders niet worden verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. U vindt de laagste prijs altijd op www.vanhelden.nl. Paraplubedrukken.nl is niet aansprakelijk voor mogelijke druk- en zetfouten.

Bericht
Paraplubedrukken.nl kan door hoge voorraadposities snel uit voorraad leveren. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt u bericht. Gemelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

Privacy
Om u optimaal van dienst te zijn met service en interessante aanbiedingen, worden uw persoons- en/of bedrijfsgegevens opgenomen in het klantensysteem van Paraplubedrukken.nl. Indien u dit niet wenst, kunt u dit eenvoudig laten weten via: info@paraplubedrukken.nl óf neem contact op met onze verkoopadviseurs: 0344-640200. Voorts gebruiken wij uw gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer. U heeft recht op inzage en verbetering van uw gegevens.

Privacy op internet
Bij uw bezoek aan de website www.paraplubedrukken.nl wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend. Deze gegevens worden enkel opgeslagen om de navigatie, bezochte pagina’s en bestelde artikelen van onze site nader te analyseren om de functionaliteit en inhoud van de site te optimaliseren. Cookies worden enkel op uw computer geplaatst om het gebruiksgemak te verhogen en worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

E-mail
Paraplubedrukken.nl gebruikt enkel e-mailadressen welke rechtstreeks zijn opgegeven. Uw e-mailadres wordt gebruikt voor marketing- of servicedoeleinden. Indien u dit niet wenst, kunt u dit eenvoudig laten weten via: info@paraplubedrukken.nl óf neem contact op met onze verkoopadviseurs: 0344-640200. Wij verstrekken nooit e-mailadressen aan derden ten behoeve van commerciële doeleinden.

Overige informatie
Wij bewaren en gebruiken alle informatie, die u vrijwillig via onze site verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. Wanneer u ons via onze site uw adresgegevens verstrekt, kunt u periodiek selectieve mailings en catalogi van ons ontvangen. Indien u dit niet wenst, kunt u dit eenvoudig laten weten via: info@paraplubedrukken.nl óf neem contact op met onze verkoopadviseurs: 0344-640200.

Gebruik logo in brochures / op internet
Het kan voorkomen dat we uw doorgestuurde logo (t.b.v. de bedrukking) ook digitaal gebruiken (als voorbeeld logo) bij de presentatie van ons assortiment. Uw logo kan daarom op verschillende artikelen komen te staan in brochures, catalogi en op onze website(s). Mocht u hier geen toestemming voor willen geven dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier.

Adreswijziging
U bent verplicht Paraplubedrukken.nl van een adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Paraplubedrukken.nl geen verhuisbericht heeft ontvangen wordt u geacht gehuisvest te zijn op het bekende adres. U blijft aansprakelijk voor de bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

Betaling
Alle betalingen moeten geschieden uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen betalingstermijn door middel van franco remise of in contanten en zulks zonder verrekening en zonder aftrek van kosten of kortingen waarvoor ten dage van de betaling geen creditnota of andere akkoordverklaring van Paraplubedrukken.nl in het bezit is van de opdrachtgever. Indien geen betalingstermijn is overeengekomen zal de opdrachtgever de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen 21 dagen na factuurdatum aan Paraplubedrukken.nl betalen. Bij girale betaling geldt als datum van betaling de dag van creditering van de girale rekening van Paraplubedrukken.nl. Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 8 dagen schriftelijk ter kennis van Paraplubedrukken.nl worden gebracht. Indien dit onmogelijk is op grond van enige niet aan opdrachtgever toe te rekenen oorzaak, zal opdrachtgever zijn bezwaren in ieder geval zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk aan Paraplubedrukken.nl mededelen.Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente.Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is opdrachtgever verplicht Paraplubedrukken.nl alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden.

Afleveringstermijn
De door Paraplubedrukken.nl opgegeven afleveringstermijn voor producten en/of termijn voor het verrichten van diensten is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Paraplubedrukken.nl geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Paraplubedrukken.nl verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door Paraplubedrukken.nl zo veel mogelijk in acht worden genomen.

Aflevering en risico
De levering geschiedt franco of magazijn op de begane grond van slechts een adres, waaronder is te verstaan de plaats van waaruit door of namens Paraplubedrukken.nl wordt geleverd. De levering van de producten wordt geacht te hebben plaatsgevonden; bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder: door de overdracht van de producten aan die beroepsvervoerder; indien de producten door of namens Opdrachtgever worden afgehaald: door de in ontvangst name van de producten; bij verzending door een vervoermiddel van Paraplubedrukken.nl; door aflevering aan het door de opdrachtgever opgegeven aders. Vanaf het moment van levering zijn de producten voor risico van de opdrachtgever. Het normale transportrisico ligt te allen tijde bij de opdrachtgever. Zonodig dient de opdrachtgever zich hiertegen te verzekeren.

Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij terzake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren producten aan Paraplubedrukken.nl verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede inbegrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten alsmede eventuele krachtens zodanige overeenkomst verrichtte of te verrichten werkzaamheden. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Paraplubedrukken.nl.

Intellectuele eigendom
Het auteursrecht van door Paraplubedrukken.nl ontworpen, c.q. tot stand gekomen schetsen, tekeningen, litho’s, clichés, foto’s, modellen e.d. blijft te alle tijde bij haar berusten, ook indien opdrachtgever te dier zake een order heeft geplaatst en aan zijn hieruit voortkomende financiële verplichtingen heeft voldaan.

Inspectie en reclame
Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen 8 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Paraplubedrukken.nl worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Paraplubedrukken.nl worden gemeld. Het staat de opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat Paraplubedrukken.nl daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor opdrachtgever en de producten blijven voor zijn risico.

Garantie
Indien tijdig en correct is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van Paraplubedrukken.nl genoegzaam is aangetoond dat de producten niet deugdelijk zijn, zal Paraplubedrukken.nl de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de producten deugdelijk te repareren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Paraplubedrukken.nl terzake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Paraplubedrukken.nl tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
Paraplubedrukken.nl is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever aan derden, waaronder mede inbegrepen gevolgschade (zoals gederfde omzet of winst), immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade. De aansprakelijkheid van Paraplubedrukken.nl jegens opdrachtgever is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende persoon (exclusief BTW). Indien geen contractsom kan worden aangewezen, is Paraplubedrukken.nl’s aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt. Deze aansprakelijkheidsbeperking blijft buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Paraplubedrukken.nl of haar hoogste leidinggevende personeel of voor zover Paraplubedrukken.nl’s aansprakelijkheid voortvloeit uit het dwingend toepasselijk recht uit hoofde van productaansprakelijkheid.

Zet-, druk- of andere proeven
Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op verzoek van Paraplubedrukken.nl ontvangen zet, druk of andere proeven zorgvuldig op fouten en/of gebreken te controleren en deze in het voorkomende geval met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Paraplubedrukken.nl te retourneren. Goedkeuring van de proeven door opdrachtgever geldt als erkenning van het feit dat Paraplubedrukken.nl de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden tijdig en correct heeft uitgevoerd. Paraplubedrukken.nl is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. Elke op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Toepasselijk recht en forumkeuze
Op alle met Paraplubedrukken.nl gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Tenzij nationale of internationale regels anders voorschrijven, wordt door partijen steeds op voorhandde bevoegde rechter te Arnhem aangewezen om van een geschil kennis te nemen.

Downloaden volledige versie
De volledige versie van deze voorwaarden is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder KvK nr. 11011768.

back to top
Sluiten

Guarantees

No surprises

Contact